Поради для пошуку

Пошук з використанням підстановочних символів

Щоб здійснити пошук з єдиним підстановочним символом - використовуйте знак ?.

Наприклад, щоб знайти слово "woman" або "women" у пошукове поле потрібно ввести:

wom?n

Щоб здійснити пошук із заміною декількох символів - від нуля і більше - одним підстановочним символом - використовуйте знак *.

Наприклад, щоб знайти слова test, tests або tester, потрібно ввести в пошукове поле:

test*

Підстановочні символи також можна використовувати в середині слова.

te*t

Примітка: Не можна використовувати знаки * або ? в якості першого символа при пошуку.

Нечіткий пошук

Використовуйте знак тільди ~ в кінці єдиного пошукового терміну. Наприклад, щоб знайти різні варіанти написання слова "Tchaikovsky" використовуйте нечіткий пошук:

Tchaikovsky~

Додатковий параметр може вказувати необхідну подібність. Це значення між 0 та 1, якщо величина ближча до 1, то лише терміни з вищою подібністю будуть вважатися відповідними. Наприклад:

Tchaikovsky~0.8

За замовчуванням, якщо таке значення не задане, застосовується параметр 0.5.

Пошук з урахуванням відстані між словами

Використовуйте знак тільди ~в кінці КІЛЬКОХ пошукових термінів. Наприклад, щоб знайти слова economics та Keynes, які можуть бути розділені 10 словами, потрібно створити такий пошуковий запит:

"economics Keynes"~10
Пошук діапазонів

Щоб здійснити пошук діапазонів, потрібно використовувати символи { }. Наприклад, для пошуку терміну, який починається з A, B або C запит виглядатиме так:

{A TO C}

Цей прийом можна використовувати також і для пошуку дат:

[2002 TO 2003]
Підсилювач для терміну

Щоб надати більшого значення для терміну, потрібно використовувати знак ^. Наприклад, умова такого пошуку:

economics Keynes^5

Надає більшого значення терміну "Keynes"

Булеві оператори

Булеві оператори дозволяють комбінувати терміни за допомогою логічних операторів. Дозволені такі оператори: AND, +, OR, NOT та -.

Примітка: Всі булеві оператори подаються ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

AND

AND - це оператор для сполучення слів, він присутній за замовчуванням. Це означає, що коли немає жодного булевого оператора між термінами, то використовується оператор AND. За допомогою оператора AND шукають записи, де обидва терміни існують будь-де в полі запису.

Щоб знайти записи, які містять "economics" та "Keynes" використовують такий пошуковий запит:

economics Keynes

або

economics AND Keynes
+

Знак "+" або "оператор обов'язковості" вимагає щоб термін після символа "+" існував будь-де в полі запису.

Щоб знайти записи, які повинні включати термін "economics" та можуть включати темін "Keynes", використовуйте такий запит:

+economics Keynes
OR

Оператор OR пов'язує два терміни та знаходить відповідний запис якщо один із термінів існує в записі.

Для пошуку документів, які містять "economics Keynes" або лише "Keynes" використовуйте запит:

"economics Keynes" OR Keynes
NOT

Оператор NOT виключає записи, які містять темін, вказаний після NOT.

Для пошуку документів, які містять "economics", але не "Keynes" використовуйте запит:

economics NOT Keynes

Примітка: Оператор NOT не може використовуватися лише з одним терміном. Наприклад, такий пошук не дасть результату:

NOT economics
-

Знак- або "оператор заборони" виключає документи, які містять термін, заданий після символу "-".

Для пошуку документів, які містять термін "economics", але не "Keynes" - використовуйте запит:

economics -Keynes